Number of products: 0
Price: 0 Kč (0 Eur)
Contact form
I want to send a question.
Access counter
Newest products
Gentiana cruciata
48 Kč (2 Eur)

Obchodní podmínky

 

 

 


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zahradnictví Na Zlaté. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Zahradnictví Na Zlaté jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména ÚPLNOU poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávající objednávku potvrdí (pro kupující z ČR je potvrzení automaticky generováno systémem.Objednávku lze zrušit v termínu do 24 hodin písemnou formou - e-mailem.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky má prodávající dle občanského zákoníku právo na uhrazení nákladů vzniklých odesláním zboží a jeho manipulací.

PŘI OPĚTOVNÉM OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM ,KTERÝ ZÁSILKU NEPŘEVZAL,BUDE VYŽADOVÁNA PLATBA PŘEDEM A ZÁSILKA BUDE EXPEDOVÁNA TEPRVE PO PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY NA ÚČET.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím a zaplacením zboží.

3. CENY ZBOŽÍ
Zasíláme řádně zakořeněné a napěstované rostliny v květináčích do velikosti 8 x 8 cm a větších dle vzrůstnosti a velikosti rostliny. Všechny venkovní rostliny jsou přezimovány v klimatických  podmínkách ČR.
Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Ke každé dodávce zboží bude vystaven doklad o zaplacení, který kupující obdrží v zásilce.

4. DODACÍ LHŮTY
Rostliny jsou odesílány v době vhodné k jejich sázení tj.cca od 30.března,pokud to počasí nedovolí dříve,což bude zákazníkům oznámeno předem.
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky,které budou vyřizovány dle data a pořadí přijetí a  za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Veškeré zboží v eshopu je zpravidla skladem (není-li v detailu zboží uvedeno jinak) ,k dodání dle pořadí došlé objednávky a po případné domluvě  se zákazníkem.
V případě, že objednané zboží je v danou chvíli nedostupné, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

Poštovné se liší dle dodání po České republice-uvedeno v objednávce,na Slovensko-uvedeno v objednávce-  a po celé EU dle platných ceníků přepravce.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi (kopii) a bankovní kontakt kupujícího! V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.
Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a kontrole zboží.
V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu  § 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu odesílateli uhradit (neúplný nebo poškozený obsah…)neboť nevyzvednuté zásilky jsou uloženy dalších 7 dní na poště a teprve pak jsou odeslány zpět.

6.OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze VÝHRADNĚ za účelem splnění předmětu kupní smlouvy a nebudou v žádném případě poskytovány třetí osobě.

Prodávající se dále zavazuje osobní údaje kupujícího chránit a neposkytovat třetí osobě s výjimkou poskytnutí údajů nezbytných pro úspěšné doručení zboží prostřednictvím spedičních společností.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji prodávajícím v rozsahu výše uvedeném a má právo kdykoli zažádat o vymazání nebo změnu jeho osobních údajů v databázi prodávajícího.

 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu
.

8.REKLAMACE

Nevstahuje se na poškození v důsledku manipulace,jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.

V případě poškození zboží následkem špatné manipulace při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené.V případě uplatnění reklamace výrobku nás kontaktujtena:zahradnictvinazlate@seznam.cz.

Reklamované zboží je nutné zasílat ve vyhovujícím obalu-nejlépe v originálním-klasickou nebo doporučenou zásilkou.Pokud bude reklamované zboží zasláno na dobírku,nebude tato zásilka přijata.Jako součást zásilky s reklamovaným zbožím musí být doklad o koupi-kopie-a popis závady.Prodávající se zavazuje informovat kupujícího po obdržení reklamovaného zboží do 5 ti pracovních dnů o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.

V případě oprávněné reklamace bude tato vyřízena bezodkladně a v co možná v nejbližším možném termínu,nejpozději však v zákonné lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení.